Hoe gaat KwadrantGroep om met de Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet zorg en dwang (Wzd). In het beleidsplan ‘Visie op vrijheid en veiligheid’ heeft KwadrantGroep vastgelegd hoe de wet toegepast wordt. De Centrale Cliëntenraad is betrokken geweest bij het opstellen van het beleidsplan.

Persoonsgerichte zorg
Persoonsgerichte zorg waarbij de cliënt centraal staat is het uitgangspunt van de zorg bij KwadrantGroep. Door oprechte aandacht te hebben voor wat er bij een cliënt speelt, willen we het inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen tot een minimum beperken.

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. Dit geldt ook voor mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals bijvoorbeeld dementie. Zij hebben zorg en ondersteuning nodig, waar ze bij voorkeur zelf mee instemmen. De Wet zorg en dwang gaat uit van het principe ‘nee, tenzij’. Dit betekent dat de zorg vrijwillig is, tenzij het niet anders kan. Pas als het niet mogelijk is om een situatie met vrijwillige zorg op te lossen, mag onvrijwillige zorg worden toegepast.

Onvrijwillige zorg is altijd een laatste redmiddel
Soms kunnen mensen met dementie niet inschatten welke zorg ze nodig hebben. Zorgprofessionals helpen bij die keuze en houden daarbij rekening met veiligheid en de kwaliteit van leven. Dit kan betekenen dat de vrijheid van iemand wordt beperkt. Daar gaan we zeer zorgvuldig mee om. Het inzetten van zorg die iemand niet wil, is altijd een laatste redmiddel.

Als onvrijwillige zorg echt nodig is, dan alleen zo kort mogelijk en op de minst ingrijpende manier. Daarvoor wordt een stappenplan doorlopen. De situatie van de cliënt wordt in kaart gebracht, de noodzaak van onvrijwillige zorg wordt benoemd en er wordt onderzocht of er andere oplossingen zijn. Dit wordt altijd gedaan in overleg met de cliënt en de wettelijke vertegenwoordiger.

KwadrantGroep heeft zes WZD-functionarissen
Bij KwadrantGroep hebben zes artsen en GZ-psychologen de rol als WZD-functionaris.
De WZD-functionaris beoordeelt het zorgplan en ziet toe op de inzet en afbouw van onvrijwillige zorg.

De WZD-functionarissen zijn:

Specialist Ouderengeneeskunde en GezondheidspyscholoogWerkveld als WZD-functionaris
Fokje Wiersma en Sietske de BoerLocaties Leeuwarden (met uitzondering van De Hofwijck en Gerunshiem) + IenhoarnState
Martin Ketellapper en Linda EimersElkander (met uitzondering van Brugchelencamp) + Vlieland
Janice van der Griend en Greetje VisserDe Friese Wouden, Brugchelencamp, locaties Stiens, De Hofwijck en Greunshiem

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en Dwang
Als cliënt of wettelijke vertegenwoordiger kunt u ondersteuning vragen van de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. Ook bij klachten. De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk en staat naast u. De cliëntvertrouwenspersoon kan u ondersteunen bij:

  • Het helder krijgen van uw probleem
  • Het in gesprek komen met de zorgverlener over uw probleem
  • Het samen voorbereiden van gesprekken
  • Gesprekken die gaan over uw onvrijwillige zorg
  • Het schrijven van brieven of mails
  • Het doorlopen van een klachtenprocedure.

In deze video wordt uitgelegd wat de rol is van de cliëntenvertrouwenspersoon.

Contactgegevens cliëntenvertrouwenspersoon
Marije Visscher
Email: marijevisscher@quasir.nl 
Telefoon: 06 - 83 65 77 83

Meer informatie over de Wet zorg en Dwang
Op de website www.dwangindezorg.nl van het Ministerie van VWS vindt u alle informatie over de Wet zorg en dwang, bijvoorbeeld over de rol van de Wettelijk Vertegenwoordiger. Onder het kopje ‘Cliënten’ vindt u bijvoorbeeld verschillende brochures.