Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Toekomstbestendige zorg in Ternaard vraagt om gezamenlijke inspanning

16 maart 2018

De KwadrantGroep wil de zorg in Ternaard graag continueren en zet in op nieuwbouw van woningen op de locatie van woonzorgcentrum Spiker. Hierover is de KwadrantGroep al langer in gesprek met de gemeente Dongeradeel en woningstichting Thús. Het toekomstbestendig organiseren van zorg op het platteland is een uitdaging, zoals 17 en 18 maart te zien is in een documentaire op NPO2 en Omrop Fryslân, over de toekomst van de zorg in Ternaard.

Tussen wal en schip
De zorg in Nederland is de afgelopen jaren veranderd. Mensen wonen steeds langer thuis, ook als ze zorg nodig hebben. Dat betekent dat de behoefte aan thuiszorg toeneemt, terwijl woonzorgcentra te maken hebben met leegstand. Vaak verhuist een oudere pas uit zijn eigen huis, wanneer de zorgbehoefte zo zwaar is geworden dat een opname in een verpleeghuis noodzakelijk is. Eén van de effecten van dit overheidsbeleid is dat er een groep zorgbehoevenden tussen wal en schip dreigt te raken. Dit is nadrukkelijk ook in Ternaard het geval.

Het gaat om de groep ouderen die meer zorg en toezicht nodig heeft dan thuis geboden kan worden door familie en mantelzorgers, maar (nog) geen indicatie krijgt voor opname in een verpleeghuis. Waar deze groep voorheen gebruik kon maken van een beschutte woonplek in een woonzorgcentrum, wordt in het kader van ‘scheiden wonen en zorg’ het wonen in een zorginstelling vaak niet meer gefinancierd door de overheid. Zorgaanbieders worden dan wel gefinancierd voor de zorgverlening, maar niet voor het component ‘wonen’ (ook wel verblijf). De oudere moet dus zelf de huisvesting bekostigen. Zorgaanbieders kunnen binnen de financiering die zij ontvangen niet eigenstandig alles regelen wat vanuit het perspectief van de cliënt en zijn familie wenselijk is. In de praktijk maken zorgaanbieders vaak afspraken met woningstichtingen en gemeenten over het bouwen en verhuren van aangepaste woningen of appartementen voor ouderen. Deze overheidspartijen hebben echter ook hun eigen beleid en afwegingen te maken.

Zorg dichtbij beschikbaar houden
De KwadrantGroep staat zich al enige jaren voor om de zorg dichtbij beschikbaar te houden voor alle inwoners van Friesland; ook op het platteland en de eilanden. Omdat wij ons maatschappelijk verantwoordelijk voelen, zijn we actief in wijken en dorpen en willen wij ons steentje bijdragen aan de leefbaarheid. Dit was ook de reden dat er een doorstart gegeven is aan het failliete Pasana, dat in de Noordoostelijke regio van Friesland ouderenzorg verleende. De afgelopen jaren heeft de KwadrantGroep zich ingezet om een alternatief te zoeken voor het verouderde pand van Spiker Ternaard. Het complexer wordende speelveld waarin wij werken, heeft helaas zijn weerslag gehad op het tempo en de mate waarin wij onze ambities kunnen waarmaken.

Nieuwbouw op de plaats van Spiker
Na als zorgaanbieder, gemeente, woningstichting en vertegenwoordiging van inwoners, enkele jaren in gesprek te zijn geweest over een alternatief voor woonzorgcentrum Spiker, is in overleg een verkenner aangesteld om een impuls te geven aan het proces en de verschillende beoogde scenario’s onafhankelijk in kaart te brengen. De KwadrantGroep stelt zich achter de conclusies van de verkenner en het voorkeursscenario dat is geformuleerd, namelijk: nieuwbouw op basis van scheiden wonen en zorg op de plek waar nu Spiker staat.

De KwadrantGroep wil de zorg aan ouderen in Ternaard graag blijven leveren, maar wordt niet gefinancierd om de bouw van de nieuwe woningen te bekostigen. Wij willen graag dat ouderen kunnen blijven wonen in hun bekende leefomgeving, maar ook in een prettige woonomgeving die voldoet aan de eisen van deze tijd en betaalbaar is. Zoals ook uit de eerder genoemde verkenning bleek, is een grondige verbouwing van het bestaande pand geen goede optie. Al eerder waren wij genoodzaakt een deel van de bewoners van locatie Spiker te laten verhuizen met het oog op de brandveiligheidseisen waaraan het pand niet voldoet. De sluiting van de locatie op 1 januari 2019 staat vanwege de bouwkundige staat van het pand dan ook vast. Uiteraard zorgen we in overleg met de bewoners en hun familie voor een andere geschikte woonruimte.

Om tot definitieve besluitvorming te komen over het realiseren van andere geschikte woonruimte zorgbehoevende ouderen in Ternaard, zetten wij de gesprekken met de gemeente Dongeradeel, woningstichting Thús en de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard uiteraard door. Daarnaast zijn wij in gesprek met de ondernemer die interesse heeft getoond in het pand om te bespreken hoe we kunnen samenwerken. Wij zullen alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om tot een duurzame oplossing te komen en de zorg in Ternaard op een toekomstbestendige manier te continueren.

« Terug naar overzicht