Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Scenario’s geschetst voor ouderenzorg Ternaard

20 februari 2018

De toekomst van ouderenzorg en woonzorgcentrum Spiker in Ternaard is al geruime tijd onderwerp van gesprek. De betrokken partijen vonden het belangrijk dat er verschillende scenario’s werden verkend. Eind 2017 heeft de gemeente Dongeradeel daarvoor in samenspraak met Wurkgroep Aldereinsoarch Ternaard, KwadrantGroep, Thús Wonen en De Friesland Zorgverzekeraar een opdracht gegeven aan Emme Groot van KAW adviseurs. KAW presenteerde de bevindingen van de verkenning op maandagavond 19 februari aan de betrokken partijen en dorpsbewoners. De partijen bespreken de komende weken het advies en bepalen samen de vervolgstappen voor ouderzorg in Ternaard.

Gezamenlijke verkenning
De betrokkenen hebben onder begeleiding van Emme Groot en Diet Hensums samen een intensief verkenningsproces doorlopen. De betrokkenheid was groot en diverse gesprekken hebben het onderlinge vertrouwen tussen partners verbeterd. Van daaruit zijn er gesprekken gevoerd over een duurzaam perspectief voor Ternaard en haar inwoners. Iedereen was het erover eens dat de zorg bereikbaar en beschikbaar moest blijven in Ternaard. Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen tot een eventuele opname noodzakelijk is. Alle betrokkenen hebben te kennen gegeven zich hiervoor maximaal te willen inspannen.

KAW heeft drie scenario’s verkend en adviseert daarnaast om samen met het dorp een leefbaarheidsvisie voor de langere termijn te maken. Zo is het goed om als dorp voorbereid te zijn op opgaven die voortkomen uit bevolkingskrimp.

Scenario 1: Wooneenheden in Spiker
In dit scenario worden er rond de dertig kleine zelfstandige wooneenheden gecreëerd in Spiker. Voor ontmoeting en gezelligheid wordt een gezamenlijke ruimte ingericht. Het is vanuit de optiek van KAW niet een toekomstbestendig scenario, vooral omdat het toevoegen van ongeveer dertig woningen niet verantwoord is in een dorp waar de bewonersaantallen in de toekomst zullen dalen.

Scenario 2: Aanpassen bestaande woningen
Binnen dit scenario wordt een aantal bestaande woningen geschikt gemaakt voor senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. De zorginstellingen leveren thuiszorg en een actieve dorpsgemeenschap levert vrijwilligers voor hand- en spandiensten. Activiteiten vinden plaats in het dorpshuis en de gemeente levert de gebruikelijke diensten conform de WMO.

Scenario 3: ‘Nije State’
De Nije State is een zone voor wonen en zorg op de plaats waar vroeger de state ‘De Spijker’ stond. Hiervoor wordt een beperkt aantal levensloopbestendige woningen gebouwd door Thús Wonen. Een gezamenlijke ‘huiskamer’ zorgt voor een plek voor ontmoeting. De omgeving wordt rollatorvriendelijk ingericht en er ontstaat een geschikte verbinding tussen de Albertus Nautustrjitte, de huisartsenpost en de Nije State. Vrijwilligers uit het dorp willen zich inzetten voor activiteiten en gezelligheid. Door de nauwe samenwerking met KwadrantGroep en de gemeente worden voorwaarden gecreëerd voor goede zorg dichtbij. Dit is het voorkeursscenario vanuit KAW.

« Terug naar overzicht