Contactgegevens UVV

Contactgegevens UVV Veenwouden
Voor vrijwilligerswerk in Talma Hûs, Talma Hoeve, De Hale en Dagverzorging Nij Tjaerda en de Oanrin
Mevr. Tineke Klaver
Vrijwilligerscoördinator
Tel: 0511- 47 46 04
Email: tinekeklaver@knid.nl

Contactgegevens UVV Dokkum
Voor vrijwilligerswerk in Dongeraheem, Spiker, De Skûle en De Stelp
Mevr. Hitty Postma-Braaksma
Vrijwilligerscoördinator
Tel: 0519- 29 39 89
Email: hittypostma@knid.nl